Omvårdnadsprogrammet

Undersköterska - utbildning (gymnasie)

På denna treåriga gymnasieutbildning lär man sig grunderna i omvårdnad och omsorg, hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar. Man får även lära sig om de vanligaste sjukdomarna och läkemedlen.

På programmet ingår även psykologi där man får kunskaper om människors beteende och hur vi reagerar beroende på olika omständigheter.

På omvårdnadsprogrammet får man lära sig hur man kan hantera olika slags situationer som man kan möta inom vård och omsorg, så att patienten känner förtroende för personalen. Programmet blandar teoretiska kunskaper med praktiska. Under sammanlagt 15 veckor får man utbildning ute på en arbetsplats.

Programmet är yrkesförberedande vilket innebär att man har möjlighet att gå direkt ut i arbetslivet efter att man har avslutat sin utbildning. Exempel på yrken som man kan arbeta med efter din gymnasieutbildning är undersköterska, mentalvårdare eller hemvårdare. Efter omvårdnadsprogrammet kan man även läsa vidare på universitetet eller högskola, men en del utbildningar kräver att man läst vissa gymnasiekurser. Skolorna har egna inriktningar. Exempel på inriktningar är: Hälsa och friskvård, Räddningstjänst, Social omsorg.

Programmål

Omvårdnadsprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Omvårdnadsprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier

Programmets karaktär och uppbyggnad

Omvårdnadsprogrammet karaktäriseras av kunskaper om människan ur biologiskt, psykologiskt, socialt och existentiellt perspektiv och omfattar människans hela livslopp. Strävan att främja människors hälsa och stödja varje individs förmåga att utveckla sina resurser är utgångspunkten för såväl hälso- och sjukvård som vård och omsorg. I utbildningen kombineras därför grundläggande kunskap från olika områden som exempelvis psykologi, sociologi, pedagogik, medicin och omvårdnadsvetenskap.

Utbildningen utgår från en värdegrund som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet och välbefinnande. Detta utgör en central utgångspunkt för arbete inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. De verksamheter som utbildningen i första hand förbereder för styrs av en lagstiftning som präglas av tankar om solidaritet och lika rättigheter för människor. Etiska aspekter spelar en särskilt viktig roll och genomsyrar utbildningen som helhet.

Utbildningen ger också insikter i hur man möter och kommunicerar med människor i olika vård- och omsorgssituationer och på vilka sätt människors olika erfarenheter har betydelse i sådana möten samt belyser skillnaden mellan mäns och kvinnors förutsättningar och villkor. I utbildningen uppmärksammas även sådana kulturella och religiösa mönster som präglar människans liv. Språket är där ett redskap för kommunikation men också för reflektion och lärande. Att utveckla förmågan att använda språket är ett ansvar för alla ämnen inom utbildningen.

En samverkan mellan kärnämnen och karaktärsämnen är nödvändig för att utbildningen skall utveckla den kompetens som efterfrågas. Kunskaps- och teknikutvecklingen påverkar arbetet inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg såväl i användning av medicinteknisk utrustning som för dokumentation i arbetet. Utvecklingen ger nya möjligheter att söka information, och att skapa kontakter över nationsgränser, varvid färdigheter i främmande språk kommer till användning. Utbildningen utvecklar elevernas förmåga att iaktta, uppfatta och värdera förhållanden och påståenden, att beakta olika behov och förutsättningar bland människor från andra kulturer samt att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i arbetslag.

Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen utgör en viktig del inom omvårdnadsprogrammet och ger förutsättningar för en integrering och en djupare förståelse av de skilda kunskapsområden som ingår i utbildningen. Detta lägger också en grund för fortsatt lärande och utveckling av förmågan att hantera mänskliga relationer i vård och omsorg. Miljöperspektivet präglar utbildningen både vad gäller fysisk och psykosocial arbetsmiljö och vad gäller förutsättningar för en ekologiskt hållbar utveckling. Omvårdnadsprogrammet har inga nationella inriktningar.

Skolans ansvar

Skolan skall ansvara för att eleverna vid fullföljd utbildning:

 • har kunskap om människan och hennes livslopp ur biologiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter,
 • kan bidra till att människors grundläggande behov av vård och omsorg tillgodoses,
 • kan främja människors hälsa och egenvård genom stödjande åtgärder och information,
 • har insikt om vad som påverkar och styr mänskliga relationer,
 • är medveten om historiska, sociala och kulturella sammanhang som har betydelse för möten mellan människor inom hälso- och sjukvården samt vården och omsorgen,
 • har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som rör yrkesutövningen,
 • har förmåga att möta och kommunicera med människor i olika situationer inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg samt kan använda språket för reflektion och lärande,
 • kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i yrket, samhällslivet och vidare studier,
 • kan använda informations- och kommunikationsteknik inom verksamhetsområdet,
 • har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och har kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö,
 • har insikt om hur kretsloppstänkande kan tillämpas samt hur resurs- och energihushållning kan användas inom de verksamheter som utbildningen berör,
 • har kännedom om de bestämmelser och internationella överenskommelser som gäller för området.

Kärnämneskurser

Ämne Kurskod Kurs Poäng
Engelska EN1201 Engelska A 100
Estetisk verksamhet ESV1201 Estetisk verksamhet 50
Idrott och hälsa IDH1201 Idrott och hälsa A 100
Matematik MA1201 Matematik A 100
Naturkunskap NK1201 Naturkunskap A 50
Religionskunskap RE1201 Religionskunskap A 50
Samhällskunskap SH1201 Samhällskunskap A 100
Svenska SV1201 Svenska A 100
SV1202 Svenska B 100
Svenska som andraspråk SVA1201 Svenska som andraspråk A 100
SVA1202 Svenska som andraspråk B 100
Gemensamma kurser
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1201 Arbetsmiljö och säkerhet 50
Datoranvändning DAA1201 Datorkunskap 50
Omvårdnad OMV1209 Medicinsk grundkurs 100
OMV1215 Vård- och omsorgsarbete 200
Projektarbete PA1201 Projektarbete 100
Psykologi PS1201 Psykologi A 50
Social omsorg SOMS1201 Etik och livsfrågor 100
SOMS1202 Människan socialt och kulturellt 100
Kurser som är valbara
Ämne Kurskod Kurs Poäng
Arbetsliv ARL1202 Projekt och företagande 50
Engelska EN1202 Engelska B 100
Företagsekonomi FE1205 Organisation och ledarskap 50
Historia HI1201 Historia A 100
Matematik MA1202 Matematik B 50
MA1203 Matematik C 100
Naturkunskap NK1202 Naturkunskap B 100
Omvårdnad OMV1201 Alternativ medicin 50
OMV1202 Barn- och ungdomssjukvård 200
OMV1203 Folkhälsokunskap 50
OMV1204 Fothälsovård 200
OMV1205 Geriatrik 100
OMV1206 Handledning 100
OMV1207 Hemsjukvård 100
OMV1208 Lindrande vård 100
OMV1210 Omvårdnad 150
OMV1211 Psykiatri 200
OMV1212 Sjukvård 200
OMV1213 Tandvård 200
OMV1214 Vårdpedagogik 50
Social omsorg SOMS1203 Rehabilitering och habilitering 100
SOMS1204 Social omsorg 150
SOMS1205 Socialpsykiatri 100
SOMS1206 Socialt behandlingsarbete 100
SOMS1207 Utvecklingsstörning/funktionshinder 200

 

Källa: skolverket

 

Andra artiklar

Nyheter från Socialstyrelsen