Silviasyster - utbildning

Silviasyster - utbildningen

är en specialistutbildning i demensvård för undersköterskor. Utbildningen är ett samarbete mellan Stiftelsen Silviahemmet och Sophiahemmet Högskola i Stockholm, där utbildningen även är förlagd.

Silviasyster – utbildningens syfte

Utbildningens syfte är att öka kompetensen hos vårdpersonalen inom demensvården, och därmed bidra till att utveckla och förbättra vården av demenssjuka personer. När utbildningen är slutförd tilldelas titeln Silviasyster av H.M. Drottning Silvia vid en högtidlig ceremoni på Silviahemmet i Stockholm.

Utbildningens innehåll

Eftersom utbildningen är en uppdragsutbildning betalas den av arbetsgivaren, dvs i huvudsak av kommuner och landsting. Sivliasyster- utbildningen tydliga perspektiv på omvårdnad utgår från från en palliativ vårdfilosofi, med tydligt fokus på kontroll av symptom, relationer, kommunikation, arbete i team, samt stöd till den demenssjukes anhörika. Denna filosofi tillsammans med utvecklade teoretiska kunskaper om såväl omsorgs- och vårdmetoder som demenssjukdom, ger Silviasystern en utmärkt grund i sin yrkesroll. Centralt i silviasyster- utbildningen är att ge vårdtagaren en utmärkt demensvård, samt att bringa en hög kompetens att arbete utifrån den palliativa vårdfilosofin inom demensvården. Därutöver får Sivliasystern en pedagogisk kompetens för att kunna delta i att handleda undersköterskor och utveckla demensvården.

Silviasyster- utbildningens delar

Kursen innehåller följande moment: omvårdnad av personer med demenssjukdom; palliativ vård av personer med demenssjukdom; omvårdnad av personer med demenssjukdom och närståendestöd; omvårdnad av personer med demenssjukdom och geriatriska sjukdomstillstånd; omvårdnad av personer med demenssjukdom - aktiviteter; miljöns betydelse för personer med demenssjukdom; omvårdnad av personer med demenssjukdom – måltidssituationen; samt handledning och undervisning inom demensvård. Samtliga dessa kurser kan läsas separat.

Nätbaserad utbildning som kan kombineras med förvärvsarbete

Eftersom utbildningen är nätbaserad genomförs den i Sophiahemmet högskolas virtuella utbildningsmiljö, men två dagar per kurs genomförs vid högskolan. Utbildningen är upplagd så att yrkesarbete och studier kan kombineras. För att antas till Silviasyster- utbildningen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier, men avsteg från detta krav kan göras om studenten bedöms äga förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

 

Andra artiklar

Nyheter från Socialstyrelsen