Undersköterska – ett framtidsjobb

Undersköterska - ett jobb med goda framtidsutsikter

Socialtjänsten (familjomsorgen, individomsorgen, äldreomsorgen, samt stöd till funktionshindrade) måste under de kommande åren anställa över 100 tusen, varav majoriteten är undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. Det visar en aktuell prognos från organisationen Sveriges Kommuner och Landstings om kommande rekryteringsbehov.

Fler undersköterskor inom äldreomsorgen

Tack vare en åldrande befolkning får står äldreomsorgen inför stora problem. Man räknar med att andelen äldre kommer att öka med en tredjedel fram till 2030, till omkring 2,4 miljoner personer. Trots att hälsan hos de äldre hela tiden bättre, ökar behovet av äldreomsorg, med konsekvens att kommunerna och landstingen måste rekrytera tio-tusentals undersköterskor. Totalt räknar man med att 77 tusen undersköterskor och vårdbiträden måste rekryteras för att täcka vårdbehoven.

Undersköterska ersätter vårdbiträde

Dessutom finns det tydliga tecken på att arbetsgivarna i framtiden kommer att ersätta vårdbiträden med undersköterskor i ökad utsträckning, i syfte att förbättra och utveckla äldrevården. Efterfrågan på undersköterskor inom inom individ- och familjeomsorgen, samt inom området stöd till funktionshindrade antas dock vara relativt oförändrat.

Så får vi fler undersköterskor

För att kunna möta efterfrågan på utbildade undersköterskor krävs flera insatser. Det är av yttersta vikt att göra det mer attraktivt och intressant för ungdomar att söka in på vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, genom att exempelvis se till att kommunerna och landstingen visar upp välfärdsjobben genom prao- och praktikplatser, samt feriejobb. Mer än 70 tusen ungdomar erbjuds idag sommarjobb i Sveriges kommuner, och arbetsgivarna inom välfärdssektorn bör även framöver använda denna möjlighet att visa upp de viktiga välfärdsjobben. Det behövs också framöver flera utbildningsplatser inom vuxenutbildningen som ett gott komplement till ungdomsutbildningen. I dagsläget står vuxenutbildningen för två tredjedelar av de nyutbildade undersköterskorna. Det är av betydelse med ett nära samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetsliv på både landstingsnivå och kommunal nivå för att säkerställa att utbildningarna håller hög kvalitet och attraherar våra ungdomar.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

 

Andra artiklar

Nyheter från Socialstyrelsen