Väckarklockan minskar operationsköerna

Operationsköer - minskar med nya rutiner

Akademiska Sjukhuset i Uppsala har infört ett enkelt sätt att öka antalet operationer, nämligen att använda väckarklockor i verksamheten. Sjukhuset räknar med att det kommer att leda till att färre operationer ställs in och att operationssalarna utnyttjas optimalt.

När det är optimal tid att operera ringer numera en klocka i operationssalen och extra vårdpersonal tillkallas. Användandet av väckarklockor är en av flera olika metoder som sjukhuset har infört för att maximera vårdresurserna och utnyttja operationsresurserna maximalt, med tillgängliga operationssalar och vårdpersonal. Syftet är att samtliga operationssalar ska användas optimalt, med minst fem operationstimmar om dagen, med följd att ännu färre operationer kommer att ställas in av skäl som inte är medicinskt motiverade.

Att operationstiderna hålls är ett väsentligt led för att minska vårdköerna. Förutom införande av väckarklockor har sjukhuset infört andra åtgärder, som att införa fasta operationstider, där samtliga operationer påbörjas, samt cheklistor inför operationer, i syfta att samtliga operationer ska kunna påbörjas i tid. Ytterligare en förändring är att kirurgernas arbetsstationer har placerats intill operationssalarna, för att öka kirurgernas närvaro på operationsavdelningen, vilket man tror underlättar för teamen att planera dagen tillsammans, med följd att kirurgerna kan följa patienten från operationsförberedelse till uppvak.

Numera har alla 15 operationssalar försetts med väckarklocka. När den ringer kontaktar undersköterskan på berörd sal sin samordnande läkare på centraloperation, som i samråd med kirurgen fastställer hur lång tid som återstår av operationen, vilken läkare som ska ringas in för att hjälpa till, samt hur nästa operation ska hanteras.

– Operationstiderna är oerhört viktiga i operationsplaneringen. Det nya är att koordinatorn tidigt, så fort en operation dragit ut på tiden, rutinmässigt ställer frågan om hur man ska göra med nästa patient, att det snabbt blir en konstruktiv dialog om operationen ska strykas. Vi tror att kirurgerna kommer att uppleva det mindre stressande än om de själva ska ta initiativet, säger Rainer Dörenberg.

 
Nyheter från Socialstyrelsen