Bättre akutsjukvård med nya rutiner

I år har Stockholms samtliga akutsjukhus infört ”Rapid Emergency Triage and Treatment System” (RETTS), ett triageringssystem som ökar patientsäkerheten och underlättar prioriteringen av akut sjuka patienter. RETTS är en systematisk och standardiserad prioritering av patienternas medicinska behov, som bygger på två olika delar vid bedömningen av den akut sjuka patientee.

Dels en del som mäter patientens vitalparametrar, som exempelvis puls, blodtryck, andningsfrekvens, temp, syremättnad och medvetandegrad, direkt vid ankomsten. Dels en del som utgår från orsaken till varför patienten söker akut sjukvård. Dessa parametrar värderas sedan med fem olika färger. där blå är minst sjuk och röd är mycket akut, varefter prioritering görs för hur snabbt patienten tas omhand.

 

Ökad patientsäkerhet

Den största fördelen med införandet av RETTS är ökad patientsäkerhet, enligt verksamhetschef på Danderyds akutmottagning Anna Färg Hagansbo. Tidigare fick patienterna vänta i sektionernas olika väntrum utan att ha blivit bedömda eller prioriterade, onödig oro för patienterna som konsekvens, vilket även medförde att personalen blev stressad eftersom de inte kände till vilken prioritet patienterna hade.

Även innan använde sig akutmottagningen av samma bedömningsunderlag, dvs vitalparametrar och sökorsak, men skillnaden med RETTS är att det sker utifrån i förhand definierade rutiner och manualer. Systemet är validerat genom forskning och studier visar att prioriteringen av patienterna blir rätt om man utgår från RETTS. Med RETTS blir bedömningen objektiv, när den tidigare varit delvis subjektiv

Införande av vårdlag

Akutmottagningens nya rutinerna innebär att akutpatienterna blir bedömda och prioriterade av ett RETTS-team som består av en undersköterska och en sjuksköterska, som säkerställer att patienten kommer till rätt sektion (hjärt-, medicin-, kirurg-urolog- eller ortopedsektionen) där ansvarig läkare får information om hur akut situationen är för patienten. När vårdlagen etablerats på sektionerna underlättas samarbetet mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. De kommer att sitta nära varandra och därmed få bättre koll på sina patienter vilket sannolikt innebär kortare tid mellan åtgärd och behandling. Tidigare har koordinatorn på akuten haft ett eget ansvar för mellan 30-40 patienter inom varje sektion. Nu delas det ansvaret ut till vårdlagen.

RETTS på samtliga akutsjukhus i Stockholm

Stockholms Läns Landsting har beslutat att RETTS ska införas på samtliga akutsjukhus i Stockholm. Det finns liknande beslut på många andra landsting och mycket talar för att RETTS kommer att införas på många sjukhus i Sverige. Danderyds sjukhus har infört RETTS redan nu trots att nuvarande akutmottagning inte är utformad för central triagering. För det krävs en ombyggnad som är planerad. Under en övergångsperiod kommer sjukhusen att göra RETTS-bedömningarna i befintliga lokaler, . Fördelarna är trots icke optimala lokaler så mycket större än nackdelarna, eftersom patientsäkerheten ökar markant med RETTS som triagesystem.

 
Nyheter från Socialstyrelsen